Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Silabus Aqidah Akhlak Kelas XII KeagamaanSILABUS

Madrasah                             :  MAN Pangkalan Balai
Program                                 :  Keagamaan
Mata Pelajaran                    :  Akhlak
Kelas/ Semester                   :  XII  /  I (Satu)

Standar Kompetensi           :  Menegnal Tarikat tokoh-tokoh  serta ajarannya

Kompetensi dasar
Materi Pelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Media
Jenis
Bentuk
Soal
1.1.  Menjelas-kan tarikat qadriyah dan ajarannya
·   Berdirinya tarikat  qadiriyah
·   Tokoh tarikat  qadiriyah
·   Ajaran tarikat  qadiriyah


·   Mengenal infor-masi dari literatur tetang qadiriyah  secara indivudu
·   Menelaah tetang qadiriyah  secara kelompok
·   Diskusi kelas memperdalami materi
·   membuat kesim-pulan
·   Menjelaskan asal usul tarikat  qadiriyah
·   Menyebutkan tokoh tarikat  qadiriyah
·   Menjelaskan ajaran tarikat  qadiriyah
·   Menjelaskan hubungan  amalan ta-rikat  qadiriyah de-ngan fenomena sosial
·   Memberikan penilaian terhadap amalan tarikat  qadi-riyah
Tes tertulis


Uraian
·   Jelaskan asal usul tarikat  qadiriyah ! ...
·   Sebutkan tokoh tari-kat  qadiriyah ! ...
·   Jelaskan ajaran tarikat  qadiriyah ! ...
·   Jelaskan hubungan  amalan tarikat  qadi-riyah dengan fenome-na sosial ! ...
·   Bagaimana pendapat-mu tentang peng-amalan    tarikat  qa-diriyah !...
2 x 45 Menit
·   A Mustofa, Akhlak Tasawuf 2005
·   Hamka, Tasawuf Perkembng-an dan Pemurnian-nya
·   Sumber lain
Power Point
(tarikat qadriyah, tokoh  dan ajarannya)

LCD/Info-kus
1.2.  Menjelaskan tarikat Rifa’iyah
·   Berdirinya tarikat Rifa’iyah
·   Tokoh tarikat Rifa’iyah
·   Ajaran Tarikat  Rifa’iyah
·    Menganal ionfor-masi dari literatur tentang tarikat Rifa’iyah secara individu
·   Secara kelompok membahas materi yang berbeda se-jarah berdirinya tarikat Rifa’iyah perkembangan dan ajarannya
·  Presentasi kelom-pok
·  membuat kesimpul-an
·   Menjelaskan asal usul tarikat  Rifa’iyah
·   Menyebutkan tokoh tarikat  Rifa’iyah
·   Menjelaskan ajaran tarikat  Rifa’iyah
·   Menjelaskan hubungan  amalan ta-rikat  Rifa’iyah
dengan fenomena so-sial
·   Memberikan penilai-an terhadap amalan tarikat  Rifa’iyah

Tes tertulis


Uraian
·   Jelaskan asal usul tarikat  Rifa’iyah ! ...
·   Sebutkan tokoh tarikat  Rifa’iyah !...
·   Jelaskan ajaran tarikat  Rifa’iyah !...
·   Jelaskan hubungan  amalan tarikat  Rifa’iyah
dengan fenomena sosial !..
·   Bagaimana pendapat-mu tentang peng-amalan     tarikat  Rifa’iyah !...

2 x 45 Menit
·   A Mustofa, Akhlak Tasawuf 2005
·   Hamka, Tasawuf Perkembng-an dan Pemurnian-nya
·   Sumber lain
Power Point
(tarikat Rifa’iyah tokoh  dan ajarannya)

LCD/Info-kus
Kompetensi dasar
Materi Pelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Media
Jenis
Bentuk
Soal
1.3.  Menjelaskan tarikat Syaziliyah
·   Berdirinya tarikat Syaziliyah
·   Tokoh tarikat Syaziliyah
·   Ajaran Tarikat Syaziliyah
·   Menjelaskan  materi secara umum tentang tarikat Syaziliyah
·   Menelaah tentang tarikat Syaziliyah secara kelompok
·  Diskusi kelas/ tanya jawab memperdalami materi
·  membuat kesimpulan
·   Menjelaskan asal usul tarikat  Syaziliyah
·   Menyebutkan tokoh tarikat  Syaziliyah
·   Menjelaskan ajaran tarikat  Syaziliyah
·   Menjelaskan hubungan  amalan tarikat  Syaziliyah
dengan fenomena sosial
·   Memberikan penilaian terhadap amalan tarikat  Rifa’iyah

Tes tertulis


Uraian
·   Jelaskan asal usul tarikat  Syaziliyah
·   Sebutkan tokoh tarikat  Syaziliyah
·   Jelaskan ajaran tarikat  Syaziliyah
·   Jelaskan hubungan  amalan tarikat  Syaziliyah
dengan fenomena sosial
·   Bagaimana pendapatmu tentang pengamalan tarikat  Rifa’iyah

2 x 45 Menit
·   A Mustofa, Akhlak Tasawuf 2005
·   Hamka, Tasawuf Perkembng-an dan Pemurnian-nya
·   Sumber lain
Power Point
(tarikat Syaziliyah, tokoh  dan ajarannya)

LCD/Info-kus
1.4.  Menjelaskan Tarikat Maulawiyah dan ajarannya
·   Berdirinya tarikat Maulawiyah
·   Tokoh tarikat Maulawiyah
·   Ajaran Tarikat Maulawiyah
·   Menjelaskan  materi secara umum tentang tarikat Syaziliyah
·   Membahas tentang tarikat Maulawiyah secara kelompok
·   Presentasi secara kelompok
·   tanya jawab
·   membuat kesimpulan

·   Menjelaskan asal usul tarikat  Maulawiyah
·   Menyebutkan tokoh tarikat  Maulawiyah
·   Menjelaskan ajaran tarikat  Maulawiyah
·   Menjelaskan hubungan  amalan tarikat  Maulawiyah h
dengan fenomena sosial
·   Memberikan penilaian terhadap amalan tarikat  Maulawiyah
Tes tertulis


Uraian
·   Jelaskan asal usul tarikat  Maulawiyah
·   Sebutkan tokoh tarikat  Maulawiyah
·   Jelaskan ajaran tarikat  Maulawiyah
·   Jelaskan hubungan  amalan tarikat  Maulawiyah h
dengan fenomena sosial
·   Bagaimana pendapatmu tentang pengamalan tarikat  Maulawiyah  


2 x 45 Menit
·   A Mustofa, Akhlak Tasawuf 2005
·   Hamka, Tasawuf Perkembng-an dan Pemurnian-nya
·   Sumber lain
Power Point
(tarikat Maulawiyah, tokoh  dan ajarannya)

LCD/Info-kusKompetensi dasar
Materi Pelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Media
Jenis
Bentuk
Soal
1.5.  Menjelaskan Tarikat Syatiriyahdan ajarannya
·   Berdirinya tarikat Syatiriyah
·   Tokoh tarikat Syatiriyah
·   Ajaran Tarikat Syatiriyah
·   Menyampaikan materi secara umum tentang taruikat Syatiriyah
·   secata kelompok menelaah tentang tarikat Syatiriyah
·   Beberapa kelompok menyampaikan rangkumannya dan tanya jawab
·   Membuat kesimpulan
·   Menjelaskan asal usul tarikat  Syatiriyah
·   Menyebutkan tokoh tarikat  Syatiriyah
·   Menjelaskan ajaran tarikat  Syatiriyah
Menjelaskan hubungan  amalan tarikat  Syatiriyah dengan fenomena sosial
·   Memberikan penilaian terhadap amalan tarikat  Syatiriyah
Tes tertulis


Uraian
·   Jelaskan asal usul tarikat  Syatiriyah
·   Sebutkan tokoh tarikat  Syatiriyah
·   Jelaskan ajaran tarikat  Syatiriyah
·   Jelaskan hubungan  amalan tarikat  Syatiriyah
dengan fenomena sosial
·   Bagaimana pendapatmu tentang pengamalan tarikat  Syatiriyah
2 x 45 Menit
·   A Mustofa, Akhlak Tasawuf 2005
·   Hamka, Tasawuf Perkembng-an dan Pemurnian-nya
·   Sumber lain
Power Point
(tarikat Syatiriyah, tokoh  dan ajarannya)

LCD/Info-kus
1.6.  Menjelaskan Tarikat Nasabandiyah dan ajarannya
·   Berdirinya tarikat Nasabandiyah
·    Tokoh tarikat Nasabandiyah
·   Ajaran Tarikat Nasabandiyah
·   Membaca literatur tentang tarikat Nasabandiyah secara individu
·   Membahas tentang tarikat Nasabandiyah secara kelompok
·   Tanya jawab memperdalami materi
·   Membuat kesimpulan
·   Menjelaskan asal usul tarikat  Nasabandiyah
·    Menyebutkan tokoh tarikat  Nasabandiyah
·   Menjelaskan ajaran tarikat  Nasabandiyah
·   Menjelaskan hubungan  amalan tarikat  Nasabandiyah
dengan fenomena sosial
·   Memberikan penilaian terhadap amalan tarikat  Nasabandiyah

Tes tertulis


Uraian
·   Jelaskan asal usul tarikat  Nasabandiyah
·   Sebutkan tokoh tarikat  Nasabandiyah
·   Jelaskan ajaran tarikat  Nasabandiyah
·   Jelaskan hubungan  amalan tarikat  Nasabandiyah
dengan fenomena sosial
·   Bagaimana pendapatmu tentang pengamalan tarikat  Nasabandiyah

2 x 45 Menit
·   A Mustofa, Akhlak Tasawuf 2005
·   Hamka, Tasawuf Perkembng-an dan Pemurnian-nya
·   Sumber lain
Power Point
(tarikat Nasaban-diyah, tokoh  dan ajaran-nya)

LCD/Info-kus
Kompetensi dasar
Materi Pelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Media
Jenis
Bentuk
Soal
1.7.  Menjelaskan Tarikat Suhrawardiyah  dan ajarannya
·   Berdirinya tarikat Suhrawardiyah
·    Tokoh tarikat Suhrawardiyah
·   Ajaran Tarikat Suhrawardiyah
·   Membaca literatur tentang tarikat Suhrawardiyah secara individu
·   Membahar tentang tarikat Suhrawardiyah secara kelompok
·   Tanya jawab memperdalami materi
·   Membuat kesimpulan
·   Menjelaskan asal usul tarikat  Suhrawardiyah
·   Menyebutkan tokoh tarikat  Suhrawardiyah
·   Menjelaskan ajaran tarikat  Suhrawardiyah
·   Menjelaskan hubungan  amalan tarikat  Suhrawardiyah
dengan fenomena sosial
·   Memberikan penilaian terhadap amalan tarikat  Suhrawardiyah
Tes tertulis


Uraian
·   Jelaskan asal usul tarikat  Suhrawardiyah
·   Sebutkan tokoh tarikat  Suhrawardiyah
·   Jelaskan ajaran tarikat  Suhrawardiyah
·   Jelaskan hubungan  amalan tarikat  Suhrawardiyah
dengan fenomena sosial
·   Bagaimana pendapatmu tentang pengamalan tarikat  Suhrawardiyah

2 x 45 Menit
·   A Mustofa, Akhlak Tasawuf 2005
·   Hamka, Tasawuf Perkembng-an dan Pemurnian-nya
·   Sumber lain
Power Point
(tarikat Suhrawardi-yah, tokoh  dan ajaran-nya)

LCD/Info-kus

                                Standar Kompetensi           :  2. Mengenal tarikat mu’tabarah di Indonesia dan ajarannya

Kompetensi dasar
Materi Pelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Media
Jenis
Bentuk
Soal
2.1. Mengenal tarikat Mu’tabarah di Indonesia dan ajaran nya
·   Pengertian Muktaba-rah
·   Tarikat Mu’taba-rah di Indonesia: Qadiriyah, Syatiriyah,  Nasabandiyah
·   Ajarannya Tarikat  Mu’taba-rah
·   Membaca literatur tarikat Mu’tabarah di Indonesia secara individu
·   Menjelaskan tarikat Mu’tabarah di Indonesia dan ajarannya secara kelompok
·   Menjelaskan ajaran mu’tabarah  secara kelompok
·   Diskusi/tanya jawab memperdalami ma
·   Menyebutkan tarikat mu’tabarah di Indo-nesia
·   Menyebutkan tokoh-tokoh Tarikat  mu’-tabarah di Indonesia
·   Menjelaskan ajaran mu’ tabarah di Indo-nesia : tarikat Qadi-riyah, tarikat Syati-riyah,  Tarikat Nasa-bandiyah
·   Memberikan penilaian terhadap amalan tarikat  

Tes tertulis


Uraian
·    Sebutkan tarikat mu’tabarah di Indo-nesia
·   Sebutkan tokoh-tokoh Tarikat  mu’-tabarah di Indonesia
·   Jelaskan ajaran mu’ tabarah di Indo-nesia : tarikat Qadi-riyah, tarikat Syati-riyah,  Tarikat Nasa-bandiyah
·   Bagaimana pendapatmu tentang pengamalan tarikat   

2 x 45 Menit
·   A Mustofa, Akhlak Tasawuf 2005
·   Hamka, Tasawuf Perkembng-an dan Pemurnian-nya
·   Sumber lain
Power Point
(tarikat Mu’tabarah, tokoh  dan ajarannya)

LCD/Info-kus
Kompetensi dasar
Materi Pelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Media
Jenis
Bentuk
Soal


materi  dan presen-tasi  kelompok
·   Membuat  kesim-pulan

mu’tabarah : tarikat Qadiriyah, tarikat Syatiriyah,  Tarikat Nasabandiyahmu’tabarah : tarikat Qadi-riyah, tarikat Syati-riyah,  Tarikat Nasa-bandiyah
2.2. Memban-dingkan ajaran antara tarikat-tarikat mu’taba-rah di Indonesia
·       Ajaran tarikat-tarikat mu’taba-rah di Indonesia

·   Menjelaskan ajaran tarikat mu’tabarah di Indonesia
·   Membandingkan antara ajaran tarikat-tarikat mu’tabarah
·   membuat kesimpulan
·   Menjelaskan ajaran tarikat mu’tabarah di Indonesia
·   Menjelaskan persamaan tarikat mu’tabarah di Indonesia ;  Qadiri-yah, Syatiriyah,  Nasabandiyah)
·   Menjelaskan perbedaan tarikat mu’tabarah di Indonesia; Qadiriyah, Syatiriyah,  Nasaban-diyah
Tes tertulis


Uraian
·   Jelaskan ajaran tarikat mu’tabarah di Indonesia
·   Jelaskan persamaan tarikat mu’tabarah di Indonesia ;  Qadiri-yah, Syatiriyah,  Nasabandiyah)
·   Jelaskan perbedaan tarikat mu’tabarah di Indonesia; Qadiri-yah, Syatiriyah,  Nasabandiyah
2 x 45 Menit
·   A Mustofa, Akhlak Tasawuf 2005
·   Hamka, Tasawuf Perkembng-an dan Pemurnian-nya
·   Sumber lain
Power Point
·   (tarikat ajaran tarikat mu’taba-rah di Indonesia
)

LCD/Info-kus
2.3. Mengait-kan ajaran-ajaran tarikat mu’tabarah di Indonesiadengan fenomena kehiduapan  sekarang
·      amalan-amalan dalan tarikat mu’tabarah di Indonesia
·   Diskusi kelompok
a. Amalan yang ada dala raikat tarikat mu’tabarah di Indonesia
b. Fenomena  kehi-dupan masyara-kat
c.  Persamaan dan perbedaan  antara ajaran-ajaran  Tarikat dengan fenomena yang ada
·   Prosentasi Kelom-pok

·   Menjelaskan  amalan-amalan  yang adadalam tarikat Mu’tabarah
·   Menjelaskan hubungan  amal an-amalan  yang ada dalam tarikat, mu’tabarah
·   Menjelaskan persamaan  antara ajaran tarikat-tarikat dengan fenomena yang ada
·   Menjelaskan   perbedaan antara ajaran tarikat-tarikat dengan fenomena yang  ada

Tes tertulis


Uraian
·   Menjelaskan  amalan-amalan  yang adadalam tarikat Mu’tabarah
·   Jelaskan hubungan klamalan amala-amalan  yang ada dalam tarikat, mu’tabarah
·   Jelaskan persamaan   antara ajaran tarikat-tarikat dengan fenomena yang ada
·   Menjelaskan   perbedaan antara ajaran tarikat-tarikat dengan fenomena yang  ada


2 x 45 Menit

·   A Mustofa, Akhlak Tasawuf 2005
·   Hamka, Tasawuf Perkembng-an dan Pemurnian-nya
·   Sumber lain

Power Point
(ajaran tarikat mu’tabarah di Indonesiadengan fenomena kehiduapan  sekarang)

LCD/Info-kus                                Standar Kompetensi                       :  3. Memahami peran tasawuf dalam kehidupan modern
Kompetensi dasar
Materi Pelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Media
Jenis
Bentuk
Soal
3.1. Menjelas-kan problematrika masyarakat modern
·     Masyarakat modern
·     Problematika masyarakat modern
·  Membaca literatur tentang masyarakat modern secara individu
·  Mempelajari problematrika masyarakat modern
·  Tanya jawab/diskusi mendalami materi
·  Membuat kesimpulan
·   Menjelaskan pengertian masyarakat modern
·   menjelaskan problematika masyarakat modern
·   Menjelaskan ciri-ciri masyarakat modern
·   Menunjukkan contoh prilaku masyarakat modern
Tes tertulis


Uraian
·   Jelaskan pengertian masyarakat modern
·   Jelaskan problematika masyarakat modern
·   Jelaskan ciri-ciri masyarakat modern
·   Berikan contoh prilaku masyarakat modern
2 x 45 Menit
·     Buku faket Aqidah Akhlak MA XI B, 2004

·     Mulyadi Kartanegara Menyelami lubuk tasawuf ,2006
·     Sumber lain
Power Point
(problematrika masyara-kat modern)

LCD/Info-kus
3.2. Menjelas-kan relafansi tasawuf dalam kehidupan modern
·    Minat masyara-kat terha-dap tasa-wuf
·    Cara-cara mengatasi masalah
·   Nara sumber menyampaikan materi secara  umum tentang problematika masyarakat modern
·   Menelaah tentang problematika masyarakat modern dan peran tasawuf  secara kelompok
·   Diskusi kelas/tanya jawab
·   Membuat kesim-pulan
·   Menunjukkan minat masyarakat modern terhadap tasawuf
·   Menunjukkan cara menyelesaikan masalah dalam masyarakat modern
·   Menjelaskan alasan memasyakatkan sufisme
Tes tertulis


Uraian
·    Jelaskan bagaimana minat masyarakat modern terhadap tasawuf ?...
·   Jelaskan bagaimana cara-cara  masyara-kat modern dalam  menyelesaikan ma-salah 
·   Jelaskan alasan me-masyakatkan sufis-me
2 x 45 Menit
·     Buku faket Aqidah Akhlak MA XI B, 2004

·     Mulyadi Kartanegara Menyelami lubuk tasawuf ,2006
·     Sumber lain

Power Point
(cara  masya rakat mo-dern dalam  menyelesaikan masalah)

LCD/Info-kus
3.3. Menjelas-kan peranan tasawuf dalam kehiduypan modern
·   Kondisi masyara-kat modern
·   Peranan tasawuf
·   Menggali informasi secara individu dari literatur tentang kondisi masyarakatmodern dan peran tasawuf
·   Menelaah ,asalah tentang kondisi masyarakat modern dan peranan  
·   Menjelaskan kondisi masyarakat modern
·   Menjelaskan peranan tasawuf bagi masyarakat modern
·   Menunjukkan peranan tasawuf
·   Menunjukkan contoh cara penyelesaian masalah masyarakat 


·   Jelaskan kondisi masyarakat modern
·   Jelaskan peranan tasawuf bagi masyarakat modern
·   Jelaskan bagaimana  peranan tasawuf
·   Sebutkan contoh cara penyelesaian masalah masyarakat 
2 x 45 Menit
·     Buku faket Aqidah Akhlak MA XI B, 2004
·     Mulyadi Kartanegara Menyelami lubuk tasawuf ,2006
·     Sumber lain
Power Point
(cara  masya rakat mo-dern dalam  menyelesaikan masalah)

LCD/Info-kus
Kompetensi dasar
Materi Pelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Media
Jenis
Bentuk
Soal


tasawuf secara kelompok  
·   Tanya jawab memperdalami materi
·   Membuat kesimpulan
modern yang tidak benar
·   Menunjukkan contoh cara penyelesaian masalah yang benar


modern yang tidak benar
·   Jelaskan contoh cara penyelesaian masalah yang benar

Pangkalan Balai, 13 Juli 2011

                                                          Mengetahui                                                                                                                                                Guru Mata Pelajaran
                                                          Kepala MadrasahDrs. Ali Hasymi, MM                                                                                      Drs. Jahri Bariman, M.Si
                                                            NIP. 19630817199903 1002                                                                                                            NIP. 196610152006041008


SILABUS

Madrasah                             :  MAN Pangkalan Balai
Program                                 :  Keagamaan
Mata Pelajaran                    :  Akhlak
Kelas/ Semester                   :  XII  /  II (Dua)

Standar Kompetensi           :  4. Memahami kewajiban-kewajiban seorang muslim
Kompetensi dasar
Materi Pelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Media
Jenis
Bentuk
Soal
4.1. Menjelas-kan kewjiban manusia terhadap Allah dan Rasulnya
· Kewajiban terhadap Allah
· Kewajiban terhadap Rasul;
· Dalil Al-Quran dan Hadits tentang kewajiban terhadap allah dan Rasul
· Hikmah melaksana kan kewa-jiban ter-hadap allah dan Rasul
·   Guru menjelaskan materi secara umum
· Secara kelompok membahas kewa-jiban terhadap Allah dan Rasul-Nya serta kandungan ayat dan hadits
· Diskusi kelas meng-identifikasi hikmah melaksanakan ke-wajiban terhadap Allah dan Rasul-Nya
·   Membuat kesimpulan
·   Menjelaskan kewajiban terhadap Allah dan Rasul
·   Menjelaskan contoh pelaksanaan kewajiban terhadap Allah   
·   Menjelaskan contoh pelaksanaan kewajiban terhadap Rasul
·   Menyebutkan dalil Al-Quran dan Hadits tentang kewajiban terhadap Allah dan Rasul
· Menjelaskan hikmah dari melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan Rasul
Tes tertulis


Uraian
·   Jelaskan kewajiban terhadap Allah dan Rasul ! ..
·   Menjelaskan contoh pelaksanaan kewa-jiban terhadap Allah ! ...   
·   Menjelaskan contoh pelaksanaan kewa-jiban terhadap Rasul ! ...
·   Menyebutkan dalil Al-Quran dan Hadits tentang kewajiban terhadap Allah dan Rasul ! ...
· Menjelaskan hikmah dari melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan Rasul ! ...
2 x 45 Menit
·     Buku faket Al-Aqidah wa-Akhlak I , 2001
·     Buku faket Aqidah Akhlak 1 ,1999
·     Sumber lain
Power Point
· (Kewajiban terhadap Allah dan
rasul )

LCD/Info-kus
4.2. Menjelas-kan kewjiban terhadap Allah dan Rasul-Nya
· Macam-macam kewjiban terhadap Allah dan Rasul-Nya
·   Menjelaskan Macam-macam ke-wajiban terhadap Allah dan Rasul-Nya
·   Meningkatkan kuali-tas ibadah kepada Allah
·   Tidak menyekutuh-kan Allah
·   Melakukan perintah dan menjauhi lrangan agama

Tes tertulis


Uraian
·   Bagaimana cara meningkatkan kuali-tas ibadah kepada Allah ?
·   Tidak menyekutuh-kan Allah
·   Jelaskan pengertian taqwa ?

2 x 45 Menit
·     Buku faket Al-Aqidah wa-Akhlak I , 2001
·     Buku faket Aqidah Akhlak 1 ,1999
·     Sumber lain
Power Point
·   (Macam-macam Kewajiban terhadap Allah dan
   Rasul- Nya)
·   LCD/Info-kus

Kompetensi dasar
Materi Pelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Media
Jenis
Bentuk
Soal


·   Diskusi tentang contoh prilaku seseorang yang taat kepada Allah dan Rasul
·   Mengikuti sunnah
    sunah Rasul


·   mengikuti sunnah
    sunah Rasul4.3. Menjelas-kan kewajiban manusia terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan keluarga
·   Kewajiban  terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan keluarga
·   Dalil Al-Quran dan Hadits tentang kewajiban diri sendiri, kedua orang tua dan keluarga
·   Dampak positif dari melaksanakankewajiban terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan keluarga
·   Menjelaskan tentang Kewajiban  terhadap diri sen-diri, kedua orang tua dan keluarga

·   Mengkaji kan-dungan Ayat dan hadits tentang ke-wajiban  terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan keluarga

·   Mengidentifikasi hikmah melaksa-nakan kewajiban manusia terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan keluarga secara ke-lompok

·   Menunjukkan   kewajiban  terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan keluar-ga
·   Menjelaskan contoh kewajiban  terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan keluar-ga

·   Mengkaji kandungan Ayat dan hadits tentang Kewajiban  terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan keluarga

·   Mengidentifikasi hikmah melaksa-nakan kewajiban manusia terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan keluarga secara kelompok

Tes tertulis


Uraian
·   Sebutkan   Kewajib-an  terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan keluarga !...

·   Jelaskan contoh Kewajiban  terha-dap diri sendiri, kedua orang tua dan keluarga ! ...

·   Jelaskan  kandung-an Ayat dan hadits tentang Kewajiban  terhadap diri sen-diri, kedua orang tua dan keluarga !...

·   Jelaskan hikmah melaksanakan ke-wajiban manusia terhadap diri sen-diri, kedua orang tua dan keluarga secara kelompok !...

2 x 45 Menit
·     Buku faket Al-Aqidah wa-Akhlak I , 2001
·     Buku faket Aqidah Akhlak 1 ,1999
·     Sumber lain
Power Point
·   (Kewajiban  terha-dap diri sendiri, kedua orang tua dan keluarga)

LCD/Info-kus


Kompetensi dasar
Materi Pelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Media
Jenis
Bentuk
Soal
4.4.Melaksa-nakan  kewajiban  terhadap diri sen-diri,kedua orang tua dan keluarga

·    Macam-macam kewajiban  terhadap diri sen-diri,kedua orang tua dan keluarga
·   Menjelaskan macam-macam kewajiban  terhadap diri sen-diri,kedua orang tua dan keluarga
·   Menjelaskan con-toh prilaku yang melaksanakan ke-wajiban  terhadap diri sen-diri,kedua orang tua dan keluarga
·   Menjelaskan contoh-contoh kewajiban kepada orang tua
·   Menjelaskan macam-macam kewajiban  terhadap diri sen-diri,kedua orang tua dan keluarga

·   Menjelaskan contoh prilaku yang melak-sanakan kewajiban  terhadap diri sendiri, kedua orang tua dan keluarga

·   Menjelaskan contoh-contoh kewajiban kepada orang tua
Tes tertulis


Uraian
·   Jelaskan macam-macam kewajiban  terhadap diri sendiri !
·   Jelaskan macam-macam kewajiban  terhadap  kedua orang tua !
·   Jelaskan macam-macam kewajiban  terhadap  keluarga !
·   Jelaskan contoh prilaku yang melaksanakan ke-wajiban  terhadap diri sendiri !
·   Jelaskan contoh prilaku yang melaksanakan ke-wajiban  terhadap ,kedua orang tua  !
·   Jelaskan contoh prilaku yang melaksanakan ke-wajiban  terhadap keluarga !
·   Menjelaskan contoh-contoh kewajiban kepada orang tua !

2 x 45 Menit
·     Buku faket Al-Aqidah wa-Akhlak I , 2001
·     Buku faket Aqidah Akhlak 1 ,1999
·     Sumber lain
Power Point
(Macam-macam kewajiban  terhadap diri sen-diri,kedua orang tua dan keluarga)

LCD/Info-kus
4.4. Menjelas-kan kewa-jiban ma-nusia ter-hadap se-sama muslim dan sesa-ma manu-sia
·   Kewajiban mausia terhadap sesama muslim dan sesa-ma manu-sia
·   Membaca materi tentang kewajiban mausia terhadap sesama muslim dan sesama manusia

·   Mengidentifikasi kewajiban mausia terhadap sesama muslim dan sesama manusia
·   Menjelaskan kewajib-an terhadap sesama muslim
·   Menjelaskan kewajib-an terhadap sesama manusia
·   Menjelaskan contoh pelaksanaan kewajib-an terhadap sesama muslim dan sesama manusia
Tes tertulis


Uraian
·   Menjelaskan kewa-jiban terhadap sesa-ma muslim
·   Menjelaskan kewajiban terhadap sesama manusia.
·   Menjelaskan contoh pelaksanaan kewajib-an terhadap sesama muslim dan sesama manusia
2 x 45 Menit
·     Buku faket Al-Aqidah wa-Akhlak I , 2001
·     Buku faket Aqidah Akhlak 1 ,1999
·     Sumber lain
Power Point
(Kewajiban mausia ter-hadap sesa-ma muslim dan sesama manusia)

LCD/Info-kus
Kompetensi dasar
Materi Pelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Media
Jenis
Bentuk
Soal


·   Mengkaji kandung-an ayat dan hadits tentang kewajiban mausia terhadap sesama muslim dan sesama manusia
·   Mengidentifikasi hikmah melaksana-kan kewajiban ter-hadap   sesama muslim dan sesama manusia
·   Membuat kesimpujlan
·   Menunjukkan dalil Al-Quran dan Hadits tentang kewajiban mausia terhadap sesama muslim dan sesama manusia
·   Menjelaskan hikmah dari melaksanakan kewajiban mausia terhadap sesama muslim dan sesama manusia
Tes tertulis


Uraian
·   Sebutkan dalil Al-Quran dan Hadits tentang kewajiban mausia terhadap sesama muslim dan sesama manusia.
·   Jelaskan hikmah dari melaksanakan kewajiban mausia terhadap sesama muslim dan sesama manusia4.5. Melaksa-nakan ke-wajiban manusia terhadap sesama muslim dan sesa-ma manu-sia
·   Macam-macam kewajiban
·   Menelaah macam-macam kewajiban manusia terhadap sesama muslim 
·   Menelaah macam-macam kewajiban manusia terhadap   sesama manusia
·   Menjelaskan prilaku seseorang yang melaksanakan   kewajiban manusia terhadap sesama muslim dan sesama manusia
·   Menjalin persaudaraan


·   Mencintai, menyayangi, mengasihi sesama muslim
·   Menghormati hak-hak orang lain
·   Menghargai orang yang berbeda agama
·   Bersikap roleran terhadap orang yang beragama lain 
Tes tertulis


Uraian
·   Sebutkan  macam-macam kewajiban manusia terhadap sesama muslim
·   Sebutkan  macam-macam kewajiban manusia terhadap sesama manusia
·   Jelaskan prilaku seseorang yang melaksanakan   kewajiban manusia terhadap sesama muslim  
·   Jelaskan prilaku seseorang yang melaksanakan   kewajiban manusia terhadap sesama manusia

2 x 45 Menit
·     Buku faket Al-Aqidah wa-Akhlak I , 2001
·     Buku faket Aqidah Akhlak 1 ,1999
·     Sumber lain
Power Point
(Macam-macam kewajiban)

LCD/Info-kus

Standar Kompetensi     :  5. Menghindari Akhlak tercelah
Kompetensi dasar
Materi Pelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Media
Jenis
Bentuk
Soal
5.1. Menjelas-kan pengertian dosa besar
·    Pengertian dosa besar
·    macam-macam dosa besar
·    Dalil Al-Quran tentan dosa besar
·    Dampak negatif dari per-buatan dosa besar
·   Menjelaskan pengertian dosa besar,
·   Menyebutkan macam-macamn dosa besar,
·   Menyebutkan contoh-contoh  dosa besar
·   Menyebutkan kandungan ayat tentang dosa besar
·   Menjelaskan dampak negatif dari perbuatan dosa besar
·   Menjelaskan pengertian dosa besar,
·   Menyebutkan macam-macamn dosa besar,
·   Menyebutkan contoh-contoh  dosa besar
·   Menyebutkan kandungan ayat tentang dosa besar
·   Menjelaskan dampak negatif dari perbuatan dosa besar  
Tes tertulis


Uraian
·   Jelaskan pengertian dosa besar !

·   Sebutkan macam-macamn dosa besar !

·   Sebutkan contoh-contoh  dosa besar !
·   Menyebutkan kandungan ayat tentang dosa besar !
·   Jelaskan dampak negatif dari perbuatan dosa besar  !
2 x 45 Menit
·     Buku faket Al-Aqidah wa-Akhlak I , 2001
·     Buku faket Aqidah Akhlak 1 ,1999
·     Sumber lain
Power Point
(Pengertian dan macam-macam dosa besar)

LCD/Info-kus
5.2. Menjelas-kan contoh orang yang berbuat dosa besar
·    Macam-macam dosa besar
·   Menjelaskan macam-macam dosa besar
·   Mencermati prilaku yang termasuk dosa besar
·   Tanya jawab ten-tang macam-macam dosa besar
·   membuat kesimpul-an
·   Menjelaskan contoh prilaku seseorang yang termasuk dosa besar
·   Menunjukkan contoh-contoh orang yang melakukan diosa besar
Tes tertulis


Uraian
·   Jelaskan macam-macam dosa besar !
·   Sebutkan contoh  prilaku seseorang yang termasuk dosa besar !


2 x 45 Menit
·     Buku faket Al-Aqidah wa-Akhlak I , 2001
·     Buku faket Aqidah Akhlak 1 ,1999
·     Sumber lain
Power Point
(Macam-macam dosa besar)

LCD/Info-kus
5.3. Menghin-dari prila-ku dosa besar
·   Macam-macam dosa besar

·   Menjelaskan materi secara umum
·   Diskusi tentang cara menghindari doasa besar
·   Secara individu mencatat prilaku-prilaku yang terma-suk dosa besar
·   Tidak berbuat yang mendorong kepada kemusyrikan
·   Menjauhi perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina
·   Menjauhi narkoba dan minuman keras
·   Tidak menyakiti kedua orang tua
Tes tertulis

non tes
Uraian


Pengamat-an
·    Bagaimana sikap kamu jika diperintah menyembah selain  Allah ?
·    Bagaimana cara menghindari perbuatan yang mengarah kepada zina ?
·   Bagaimana cara menjauhi narkoba
2 x 45 Menit
·     Buku faket Al-Aqidah wa-Akhlak I , 2001
·     Buku faket Aqidah Akhlak 1 ,1999
·     Sumber lain
Power Point
(Menghin-dari prila-ku dosa besar)

LCD/Info-kus

Kompetensi dasar
Materi Pelajaran
Keiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Media
Jenis
Bentuk
Soal·   tidak mengambil hak orang lain
·   tidak melakukan dosa kecil yang berulang-ulang
Tes tertulis


Uraian
    dan minuman keras ?
·    Bagaimana sikap mu jika orang tuamu  memerintahkan perbuatan yang ber-tentangan dengan aqidah ?
·    Jelaskan Bagaimana pendapat mu,  bolehkah  kita mengambil hak orang lain, ?  
·    Bagaimana jika dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang ?

6.1. Menjelas kan prilaku tercela Abu Lahab dan Istrinya

·   Nasab abu lahab
·   Prilaku tercela Abu Lahab
·    Usaha Abu Lahab dan istrinya
·   dalil al-
·   quran tentang Abu Lahab

Guru mewnyajikan magteri secara umum
·   menjelaskan kisah Lahab dan istrinya
·   menelaah kandungan  ayat tentang Abu Lahab
·   Mengidentifikasi prilsaku tercela  Abu Lahab untuk menghalangi dakwah Rasul
·   Diskusi kelas

·   Menunjukkan nasab Abu Lahab
·   Mendiskusikan akhlak tercela Abu Lahab
·   Menjelaskan usaha yang dilakukan oleh Ab u Lahab dan istrinya
·   Menyampaikan kandungan QS. Al-Lahab : 1 – 5
·   Mengambil pelajaran dari kisah Abu Lahab


Tes tertulisUraian

·   Sebutkan nasab Abu Lahab ?
·   Sebutkan akhlak tercela Abu Lahab ?
·   Jelaskan usaha yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya ?
·   Sebutkan  kandungan QS. Al-Lahab : 1 – 5 ?
·   Jelaskan  pelajaran yang dapat diambil dari kisah Abu Lahab ?


2 x 45 Menit

·     Buku faket Al-Aqidah wa-Akhlak I , 2001
·     Buku faket Aqidah Akhlak 1 ,1999
·     Sumber lain

Power Point
·   (Prilaku tercela  Abu Lahab dan istrinya)

LCD/Info-kus


Kompetensi dasar
Materi Pelajaran
Keiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Media
Jenis
Bentuk
Soal

6.2. Menghin-dari prilaku tercela seperti yang ada Pada Abu Lahab dan Istrinya

·   Prilaku tercela   Abu Lahab dan Istrinya

·   Menjelaskan prilaku tercela Abu Lahab dan Istrinya
·   Menjelaskan usaha-usaha Abu Lahab dalam menghalangi dakwah Rasul
·   Menjelaskan cara menghidari prilaku tercela


·   Meninggalkan sifat iri, dengki, hasad dan fitnah
·   Menjauhi pergaulan yang dengan orang-orang yang memiliki sidfat iri, dengki, hasad dan suka memfitnah
·   tidak membantu orang yang berbuat maksiat atau dzalim


Tes tertulis

Uraian

·   Jelaskan prilaku tercela Abu Lahab dan Istrinya  ?
·   Jelaskan usaha-usaha Abu Lahab dalam menghalangi dakwah Rasul ?
·   Jelaskan cara menghidari prilaku tercela ?


2 x 45 Menit

·     Buku faket Al-Aqidah wa-Akhlak I , 2001
·     Buku faket Aqidah Akhlak 1 ,1999
·     Sumber lain

Power Point
·   (Prilaku tercela  Abu Lahab dan istrinya)

LCD/Info-kus

6.3. Menjelas kan prilaku tercela istri


Post a Comment for "Silabus Aqidah Akhlak Kelas XII Keagamaan"